Frascati (Lazio) 25 ottobre 2017

ROBBE’ vidi de scegnie a Via di COLLE PIZZUTO

DAJEEEE …… scegni …. vjè a vedè