Francia, Paese estero 29 gennaio 1986

Pete Townshend’s Deep End [ WDR Midem Cannes 29.01.1986 ]

Pete Townshend’s Deep End [ WDR Midem Cannes 29.01.1986 ]