Mombello Di Torino (Piemonte) 03 luglio 2016

Torino Fashion Week sindaco Chiara Appendino

Torino Fashion Week sindaco Chiara Appendino di Torino con Kaushka Photography