Savona (Liguria) 15 gennaio 2017

Mons. Calogero Marino Vescovo di Savona – Noli

arrivo a Savona di Mons. Calogero Marino nuovo Vescovo della Diocesi.